Prezantasyon / About FAVILEK


FAVILEK se yon òganizasyon fanm fonde pa yon gwoup medam ki te viktim anba men fòs militè yo apre koudeta nan 1991 ann Ayiti. Depi 1993, FAVILEK ap mobilize pou jistis ak reparasyon pou fanm ki viktim. Objektif òganizasyon an se ba- tay pou dwa fanm respekte epi amelyore kondisyon sosyal ak ekonomik pou fanm Ayisyen yo.


FAVILEK travay a pati de yon rezo ajan ki travay nan diferan kan ak katye popilѐ kote yo fè sansibili- zasyon sou vyolans, akonpayman medikal ak legal pou viktim vyolans seksyѐl, epi fòmasyon nan plizyè domèn pou fanm ak ti fi pou ranfòse kapasite yo.FAVILEK travay prènsipalman nan:
  • Sansibilizasyon 
  • Ankonpayman 
  • Fòmasyon
________


About FAVILEK
FAVILEK is a grassroots women’s organization founded by a group of women who were victims of political violence after the coup d’etat in Haiti in 1991. Since 1993, FAVILEK has been mobilizing for justice and reparations for women victims in Haiti. The organization’s goal is to fight to achieve greater respect for women’s rights and to improve socio- economic conditions for Haitian women.


FAVILEK works via a network of agents who live in camps and communities throughout Port-au- Prince spreading awareness about violence, provid- ing medical and legal accompaniment for victims of sexual violence and facilitating capacity building trainings for women and girls.


FAVILEK's work is focused primarily in the following areas:
  • Accompaniment
  • Awareness-raising 
  • Training