vendredi 22 juin 2012

Konferans Laprès pou Jounen Timoun

Nan lokazyon Jounen Timoun, FAVILEK te fè yon konferans laprès 7 Jen pou kapab selebre bèl travay timoun yo ap fè nan pwogram Timoun Rezistans FAVILEK. Te gen yon ekspozisyon de penti ak kwoche atizanal ke 25 timoun nan pwogram gentan fè nan premye 3 mwa atelye. Radyo Kiskeya te vini epi te genyen 40 anviron moun ki te vizite ekspozisyon an.
------------
Press Conference for Children's Day
On June 7th, FAVILEK hosted a press conference to commemorate International Children's Day and celebrate the the work of the young women participating in FAVILEK's Youth Resistance program. The event included an exhibit of painting and crochet work done by the 25 young women participants over the first 3 months of the program. Radio Kiskeya was in attendance in addition to approximately 40 guests who came to view and purchase work from the exhibit.

mardi 15 mai 2012

Atelye atizanal pou jèn fi pwostitiye

Nan mwa Avril 2012, FAVILEK te lanse yon nouvo pwogram atizanal an patenarya avèk American Jewish World Service (AJWS) pou jèn fi pwostitiye yo. Pwogram sa ap ofri jèn yo fòmasyon nan penti, kwoche ak atizanal pou kapab bay yo yon fason pou yo jere vi yo epi anpeche yo tounen nan aktivite pwostitisyon.
Pwojè sa ap komanse avèk yon gwoup 25 jèn fi, kap patispe avèk nou 3 jou pa semèn. Medam yo gentan komanse prepare pwodwi pou fè ekspozisyon an ete. Tcheke sit la pou wè bèl travay yap fè!
________
Artisanal workshop for youth in prostitution
In April 2012, FAVILEK launched a new project in partnership with American Jewish World Service (AJWS) to provide training to young girls involved in prostitution. The program offers young girls workshops in painting, crochet, and other artisanal activities in order to provide an alternative source of income and help them avoid returning to prostitution.
The workshop started with a group of 25 adolescent girls who are participating 3 days a week. The group has already started preparing goods for an exhibit we will be hosting this summer. Check back to see their beautiful work!